Členové

1. Členem ASKI se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami ASKI a programem spolku a projeví vůli stát se členem. Členem ASKI se může stát také právnická osoba.

2. Členství fyzických či právnických osob vzniká schválením Radou ASKI a zaplacením členského příspěvku.

3. ASKI vede neveřejný seznam členů. Seznam je přístupný členům ASKI v jeho sídle. Zápisy, výmazy a změny údajů v seznamu členů provádí správce seznamu členů.

4. Při rozhodování orgánů ASKI, včetně voleb, má každý člen jeden hlas, bez ohledu na výši poskytnutých prostředků na činnost spolku

5. Každý člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) vznášet připomínky a stížnosti týkající se činnosti spolku Radě ASKI a být o jejich vyřízení informován,

c) předkládat návrhy a podněty orgánům spolku,

d) poskytnout ASKI dar buď majetkové věcné povahy, nebo finanční dar podle své vůle a možností. Spolek se zavazuje, že v takovém případě bez souhlasu člena nebude zveřejňovat dárce.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ